Utskrivet från:
http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=806

Naturvetenskap
Publicerad: 2007-12-20 09:51

Nya hedersdoktorer inom naturvetenskap

En tysk och en ungrare verksam i USA blir nya hedersdoktorer vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Bernd Kromer vid Heidelbergs Vetenskapsakademi har utvecklat metoder för att följa hur klimat och miljö har förändrats för 14 500 år sedan och fram till våra dagar. Peter Lax vid Courantinstitutet på New York University är en av vår tids matematiska förgrundsgestalter.

Bernd Kromer, född 1949, är fysiker. Som chef för Heidelbergs 14C-laboratorium inledde han ett samarbete med experter på trädringsdatering. Det gällde att översätta dateringar med hjälp av den radioaktiva kolisotopen 14C till kalenderår. Kalibreringen gick 6000 år tillbaka i tiden men har nu förlängts till mer än det dubbla, bl a tack vare Kromers idé att kronologin hos ekar kopplades till en äldre kronologi baserad på tall. Kromer har också bidragit till fördjupade kunskaper om hur kol omsätts i naturens kretslopp och om hur solaktivitet, gasutbyte mellan oceaner och atmosfären samt variationer i jordens magnetfält samverkar och påverkar klimatet.
Ett omfattande samarbete har ägt rum mellan forskare i Lund och Kromers laboratorium sedan 2004 då den nya AMS-acceleratorn installerades vid Centrum för Geobiosfärsdynamik. AMS-acceleratorn är ett modernt instrument för just analyser av 14C. Samarbetet med Bernd Kromer har varit av yttersta vikt för den kvartärgeologiska forskningen i Lund.

Peter D Lax föddes 1926 i Ungern och kom till USA 1941. Han doktorerade vid Courantinstitutet vid New York University 1949 och har arbetat där under större delen av sitt liv. Han också haft otaliga uppdrag för professionella organisationer inom och utom USA. Bl a har han suttit med i en internationell kommitté som på 80-talet granskade matematiken i Sverige.
Lax har framför allt gjort stora insatser inom teorin för partiella differentialekvationer och bidragit till förståelsen av både linjära och icke-linjära ekvationer. Redan på 50-talet knöt Lax kontakter med lundamatematikerna Lars Gårding och Lars Hörmander. År 2005 tilldelades Peter Lax ensam det norska Abelspriset. Priset är den främsta professionella utmärkelse en matematiker kan få. Prissumman är av samma storleksordning som Nobelpriset.
Lax har varit en återkommande besökare i Lund under nästan 50 år och är mycket uppskattad som föreläsare. Under 2000-talet har han besökt Matematikcentrum i Lund minst en gång om året.

För mer information om Bernd Kromer kontakta dr Raimund Muscheler 046 222 0454 .
För mer information om Peter D Lax kontakta professor Nils Dencker 046 222 4462.

Göran FrankelLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20