Lunds universitets logo

Pressmeddelanden - Arkiv

Välj år - 2004-2014

Universitetsövergripande

Publicerad: 2005-11-14 15:32

Universitetets forskning ska bli mer tillgänglig

Vetenskaplig publicering ska om möjligt ske i vetenskapliga tidskrifter som är fritt tillgängliga för läsaren. Det beslutade universitetsstyrelsen vid ett sammanträde den 14 november.

Missnöjet inom universitetsvärlden med de kommersiella vetenskapliga tidskrifternas monopol och deras skyhöga priser på både papperstidskrifter och elektroniska tidskrifter har länge varit stort. Idag har Internet radikalt förändrat de praktiska och ekonomiska möjligheterna att sprida forskningsresultat och ett stort antal nya fritt tillgängliga elektroniska tidskrifter har vuxit fram.

– Fri tillgänglighet för publikationerna leder till ökad användning och ökat genomslag för forskningen. Därmed ökas också Lunds universitets forskares synlighet och genomslag, säger universitetets rektor Göran Bexell.
Även om det är den enskilda forskaren som förfogar över sitt material så rekommenderar nu universitetet följande:

• Forskaren bör om möjligt publicera forskningsresultat i tidskrifter som är fritt tillgängliga för läsaren.
• Om en fritt tillgänglig tidskrift inte finns som ett jämbördigt alternativ bör i första hand en tidskrift som tillåter parallell publicering av artikeln väljas.
• Överlåtelse av publiceringsrättigheter ska undvikas. Minimikrav för författaren är rätt till parallell publicering.
• Lunds universitet verkar för att vetenskapliga tidskrifter övergår till en publiceringsmodell där artiklarna görs fritt tillgängliga för läsaren direkt eller i form av parallell publicering.

Internationellt sett ligger Lunds universitet i framkanten när det gäller den s.k. Open Access-rörelsen och driver exempelvis den mycket uppskattade tjänsten för fritt tillgängliga kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter Directory of Open Access Journals (www.doaj.org) som varje månad besöks från mer än 150 länder.

För mer information tala med universitetsbibliotekarie Lars Bjørnshauge på telefonnummer 046-222 92 03, mobiltelefon 0702 17 70 28

Ulrika Oredsson